Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

Arhīvs 2018

Funkcionālie apģērbi

Pašlaik Latvijas policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju ekipējumā ietilpst noteikta parauga un krāsas formas tērpa komplekts, kas kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas ir kalpojis par ikdienas formas tērpu atjaunoto Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošo iestāžu amatpersonām (policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem). Apkopojot datus par formas tērpa komplekta lietošanu visa veida operācijās, arī starptautiskajās operācijās, un izvērtējot citu valstu pieredzi policistu formas tērpu lietošanā un to attīstības tendences, kā arī izanalizējot problēmas dažādo uzdevumu izpildē, ko izraisījis mūsdienu prasībām neatbilstošs formas tērps vai to atsevišķas sastāvdaļas, tika nolemts, ka formas tērpa komplekts ir jāmodernizē atbilstoši mūsdienu prasībām un uzdevumiem, kuri ir izvirzīti attiecīgajām Iekšlietu ministrijas apakšvienībām (Policijai, Robežsardzei, Ugunsdzēsējiem, Ieslodzīto vietu pārvaldei).

Funkcionālie apģērbi

Latvijas tekstilrūpniecības attīstība

Latvijas tekstilrūpniecības attīstība 1993.-2017.g

Tekstilrūpniecība  Latvijā šodien ir augsti attīstīta nozare ar modernām tehnoloģijām un dažādām darba organizācijas formām. Pēdējo  gadu laikā Latvijas tekstila industrijā ir investēti vairāk nekā  100 milj. EURO, liela daļa no tiem  ir ārvalstu investīcijas. Neapšaubāmi līderi šajā jomā ir tādas Eiropas valstis kā Vācija un  Zviedrija. Sasniegtais augstais ražošanas tehniskā nodrošinājuma līmenis pozitīvi ietekmē darba resursu izmantošanas efektivitāti šajā nozarē.

Latvijas tekstilrūpniecības attīstība 2017

VRUA EN 2017

Padarīt konkurētspējīgāku viedo darba apģērbu ražošanu Baltijas jūras reģionā (BJR)

Pārskats ir viens no projekta SWW (#R006) rezultātiem un tas nozīmīgs zināšanu pārnesei un inovāciju veicināšanai Baltijas Jūras Reģiona MVU.

Projekta mērķis ir attīstīt un padarīt konkurētspējīgāku viedo darba apģērbu ražošanu Baltijas jūras reģionā (BJR), lai veiksmīgāk konkurētu ar jauniem ražotājiem un lētiem importētājiem. Starptautiskā sadarbība starp BJR valstīm jau eksistē dizaina, tirgus un apakšlīgumu jomā. Projekts ir vērsts uz ražošanas pasūtījuma pielāgošanu, un IT tehnoloģiju integrēšanu darba apģērbā, kā arī uz piegādes ķēdes pārvaldības uzlabošanu.

Sagaidāms, ka projekta rezultātā pieaugs viedo tehnoloģiju izmantošanas īpatsvars MVU speciālā darba apģērba ražošanā.

WP3_survey_EN_ID